Obchodné podmienky

 Čl. I Úvodné ustanovenia

 1.  Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.drevulienka.sk (ďalej aj „Internetový obchod“), pričom potvrdením príslušného poľa pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
 2. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, na zásielkový predaj tovaru výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, najmä internetu a elektronickej pošty (ďalej len „Kúpna zmluva“).
 3. Kúpne zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a týmito obchodnými podmienkami (ďalej aj „OP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Obchodný zákonník, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na určovanie a zmenu obchodných podmienok bez predošlého upozornenia.
 5. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť AR-design, Továrenská 646/1, 967 01 Kremnica, zapísaná v živnostenskom registri Žiar nad Hronom, Okresný úrad Žiar nad Hronom OU-ZH_OZP:2017/010164-2, Číslo živnostenského registra: 601-21327 (ďalej len „Predávajúci“), ktorá je zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky www.drevulienka.sk (ďalej len „Stránka“) ako aj Internetového obchodu.

Kontaktné údaje Predávajúceho vo vzťahu k Internetovému obchodu sú:

AR design

Továrenská 646/1

967 01 Kremnica

IČO: 408 89 106

DIČ: 104 538 4901

info@drevulienka.sk

Kupujúcim sa rozumie užívateľ stránky, ktorý odoslal objednávku prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „Kupujúci”), vyjadril súhlas s obchodnými podmienkami a ktorý odoslal objednávku prostredníctvom Internetového obchodu. (ďalej len „Kupujúci”).

Orgán vykonávajúci dohľad:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
fax č. 048/412 46 93

Čl. II Informácie o tovare a cene

 1. Informácie o tovare uvedené v katalógu Internetového obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a z oficiálnych stránok výrobcov tovarov.
 2. Obrázky zobrazené pri tovaroch môžu byť len ilustračné.
 3. Predajca nie je platcom DPH. Cena nezahŕňa náklady spojené s doručením tovaru formou doporučeného listu alebo balíka. Náklady spojené s doručením tovaru v rámci Slovenskej republiky sú uvedené pri vytváraní objednávky a sú automaticky pripočítané ku kúpnej cene tovaru. V prípade záujmu Kupujúceho o doručenie tovaru do zahraničia je potrebné kontaktovať Predávajúceho na adrese: info@drevulienka.sk
 4. Kupujúci berie na vedomie, že údaje o dostupnosti tovaru a konečnej cene tovaru sa môžu líšiť od údajov uvedených v katalógu Internetového obchodu, a to v závislosti od zmien údajov výrobcov tovarov a vypredania tovaru zo skladov predávajúceho alebo výrobcu.
 5. Všetky akcie a výpredaje platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Čl. III Objednávka tovaru

 1. Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením oboznámenia sa a súhlasom s OP a so spracovaním osobných údajov kupujúceho.
 2. Pre zadanie objednávky tovaru nie je potrebná registrácia.
 3. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný uviesť správne registračné údaje a to najmä úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť tovar odoslaný.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom na zákazníkom uvedenú  e-mailovú adresu. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru.
 5. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, ak nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim.
 6. Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a nákladov na doručenie.
 7. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu.
 8. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

Čl. IV Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme :
 • e-mailovej správy Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu
 • vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke Predávajúceho
 • vo forme telefonickej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu (ďalej len „objednávka“).
 1. Záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho Predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky Kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
 2. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

Čl. V Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
 2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru spôsobené Slovenskou poštou alebo zmluvnou kuriérskou spoločnosťou, či inou doručovateľskou spoločnosťou.
 2. Oneskorené dodanie tovaru spôsobené nesprávne a/alebo neúplne udanou adresou Kupujúceho, na ktorý sa má Tovar doručiť.
 3. Oneskorené dodanie tovaru spôsobené okolnosťami vyššej moci (vis maior), ktoré nebolo možné predvídať alebo odvrátiť (napr. mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,  prírodné katastrofy, vojnový stav a pod).
 4. Výber tovaru Kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám, môže takýto tovar bez udania dôvodu vrátiť predávajúcemu bez udania dôvodu.

Čl. VI Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť Predávajúcemu.
 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Čl. VII Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v súlade s ust. § 7 Zákona v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
 2. Právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo mailom. Kupujúci môže využiť formulár uvedený v bode 3. tohto článku OP. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v bode 1. tohto článku OP.
 3. Spotrebiteľ je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu Predávajúceho, odporúča sa tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar neposielať dobierkou. Spotrebiteľ priloží do balíka kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý mu bol doručený spolu s tovarom a údaje, kam majú byť zaslané vrátené peniaze. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.
 4.  Vrátené zásielky nebudú prijaté na dobierku. Odporúčame poslať tovar ako poistenú zásielku, tovar musí byt zaslaný v pôvodnom obale, predajca neručí za prípadnú stratu či poškodenie zásielky pri preprave.
 5.   Toto ustanovenie zákona nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru.
 6.  Predávajúci je povinný kúpnu cenu vrátiť bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy, a to na účet Kupujúceho, z ktorého uhrádzal kúpnu cenu, pokiaľ Kupujúci neuvedie iný účet, na ktorú sa mu má vrátiť kúpna cena.
 7.  Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy budú rovnako refundované náklady dodania tovaru, pričom Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 8.  V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený na náklady spotrebiteľa na odosielajúcu adresu.

  Čl. VIII Stornovanie objednávky

 1. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (t.j. pred dodaním tovaru kupujúcemu), zaslaním žiadosti na adresu info@drevulienka.sk. V prípade uhradenej kúpnej ceny Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu v lehote 15 dní bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie Kupujúci v žiadosti o storno objednávky, inak na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.
 2. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky, písomne alebo e-mailom. V prípade, že Kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, táto mu bude vrátená do 15 dní bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie Kupujúci, inak na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.

Čl. IX Platobné podmienky

 1. Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Všetky ceny sú uvedené s DPH. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.
 2. Ku každej dodávke tovaru vystaví predávajúci daňový doklad, ktorý zašle kupujúcemu spolu s tovarom.
 3. Konkrétny spôsob platby si zvolí zákazník podľa možností uvedených pri objednávke.
 4. Pre zadanie objednávky nie je potrebná registrácia.
 5. Platba kartou nie je možná.

Internetový obchod ponúka nasledovné možnosti platby:

 • Dobierka – v rámci Slovenskej republiky najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar kupujúci uhradí až pri jeho prevzatí na pošte.
 • Platba vopred na účet – kupujúci uhradí platbu za tovar vopred na účet Predávajúceho.
 1. Kúpnu cenu nie je možné uhradiť žiadnymi poukážkami alebo šekmi vydanými akýmkoľvek právnym subjektom.
 2. Daňový doklad ( faktúra ) bude pri doručení priložený v balení tovaru.

Čl. X Dodacie podmienky

 1. Dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia objednávky predávajúcim.
 2. Objednaný tovar je expedovaný spravidla do 2 pracovných dní od prijatia objednávky, ak je tovar skladom. Pri tovare kde je uvedené: skladom u dodávateľa je tovar expedovaný do 7 pracovných dní. Informácia o odoslaní tovaru je zaslaná na e-mailovú adresu kupujúceho.
 3.  Ak objednaný tovar nie je na sklade, kontaktujeme zákazníka telefonicky a dohodneme ďalší postup, napr. predĺženie dodacej lehoty. Kupujúci má v takomto prípade možnosť od zmluvy odstúpiť.
 4. Internetový obchod drevulienka.sk doručuje tovar prostredníctvom Slovenskej pošty. O doručení balíka na poštu bude Kupujúci informovaný prostredníctvom sms, ktorú odosiela slovenská pošta.
 5. Ak sa nedohodlo inak, Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky Kupujúcemu.
 6. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky s tovarom tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti zásielky sa zaväzuje bezodkladne informovať Predávajúceho.
 7. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru. Pokiaľ tak Kupujúci neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady Predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia Kupujúceho, Predávajúci má voči Kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.

Čl. XI Dodacie náklady

Dodanie v SR zabezpečuje: Slovenská pošta.

V prípade záujmu o dodanie do iných krajín nás prosím kontaktujte na info@drevulienka.sk.
Zmena vyhradená.

ČL. XII Záverečné ustanovenia

 1. Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok.
 2. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak.
 3. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku internetového obchodu. V prípade, že kupujúci požiada o opakované doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná a cena za zásielku bude zaťažená dvojnásobným poštovným a balným.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 6.11.217.

V Kremnici 6.11.2017